Lendiz

Lendiz giữ lại 5 đồng

Nhà đầu tư nhận 15 đồng

Công Ty Tài Chính

Phần công ty tài chính giữ lại

Phần nhà đầu tư nhận